אוגדן הנחיות מרחביות כלל עירוניות

נמסרת בזו הודעה לפי סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר עדכון מס' 2 להנחיות מרחביות כלל עירוניות, אשר יחולו במרחב התכנון המקומי נתניה, כאמור בהחלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה בישיבתה מס' 40 מיום 22.11.2016, כמפורט להלן:


נת/הנ/00 - מדריך התמצאות ותוכן עניינים עדכון מס' 2
נת/הנ/01- הנחיות לבניה בתת הקרקע עדכון מס' 1
נת/הנ/02 - הנחיות לפיתוח המגרש עדכון מס' 2
נת/הנ/13 - תמ"א 38, מסלול חיזוק (מאי 2016)
נת/הנ/31 - בניה חדשה למגורים, צמודי קרקע עדכון מס' 1
נת/הנ/32 - בניה חדשה למגורים, בנין נמוך עדכון מס' 2
נת/הנ/33 - בניה חדשה למגורים, בנין גבוה עדכון מס' 2 
נת/הנ/34 - בניה חדשה למגורים, רבי קומות ומגדלים עדכון מס' 2
נת/הנ/35 - תמ"א 38, מסלול הריסה ובניה מחדש עדכון מס' 1
נת/הנ/40 - אכסון מלונאי לסוגיו (מאי 2016)
נת/הנ/50 - תעשייה, תעסוקה ומסחר עדכון מס' 1
נת/הנ/10 - הנחיות רוחביות: בניה נלווית, גורמים מאשרים עדכון מס' 1
נת/הנ/11 - התראות (מאי 2016)
נת/הנ/14 - הנחיות לעבודות הריסה (מאי 2016)

פרוטוקול ועדת משנה מספר 32 מתאריך: 12/04/2016
פרוטוקול ועדת משנה מספר 40 מתאריך: 21/11/2016

ניתן לעיין בהנחיות המרחביות במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, רח' הצורן 6, אזה"ת ק.ספיר, נתניה, טלפון: 09-8603170  בימים א, ד, ה משעה 8.30 עד 11.30 וביום ב', משעה 12.00 עד 16.00.

הרואה עצמו נפגע מעדכון ההנחיות המרחביות, רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית - מחוז מרכז, רח' מוצקין 19, רמלה. טל' 08-9216466, עם העתק לוועדה המקומית, תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זאת. עדכון ההנחיות יכנס לתוקפו בתום תקופה זו.

בכבוד רב,
עו"ד שירי חגואל סידון
מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

יום חמישי, א' כסלו תשע"ו
1 בדצמבר 2016