הנחיות מרחביות למבנים ועבודות הפטורים מהיתר

הועדה המקומית נתניה, אישרה בישיבתה מתאריך 30.7.2014 את התנאים הבאים, כפי שנקבע בסעיף 3א' לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד - 2014 (להלן: תקנות הפטור).
תנאים אלה נכנסים לתוקף ביום ה 1.8.2014, והם חלים על כל עבודה הפטורה מהיתר במרחב התכנון המקומי נתניה.