אישור תחילת עבודות

רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין תעשיה (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין מסחר - תעשייה (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין מסחרי (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין מגורים (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין מעורב מגורים ומסחרי (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין מעורב משרדים ומסחרי (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין ללא רווח (חתימת יו"ר אלי דלל)

הצהרת עורך בקשה – נלווית לתכנית לתקנה 27

התחייבות חברת הגז לאי פגיעה בתשתיות

הנחיות להכנת תכנית התארגנות

אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין

בקשה לאישור תחילת עבודות וחיבור זמני לתשתיות

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה

הצהרה על אומדן נפחי חפירה צפויים באתר

הצהרת אחראי לביצוע שלד

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

הצהרת קבלן רשום או תצהיר קבלן רשום

חברת הגז

טופס הצהרה על אומדן כמויות פסולת בניין