הזמנת תיק מידע להיתר

תיק מידע יימסר רק עם הגשת מפת מדידה מאושרת ע"י מודדת העיריה.

לפני תשלום אגרת פתיחת תיק מידע יש להעביר קובץ של מפת המדידה למייל הבא: irenah@netanya.muni.il

לאחר קבלת קובץ חתום דיגיטלית ע"י מודדת העיריה יש לצרפו בנוסף לכל יתר המסמכים הנדרשים.

במידה ותצורף מפה לא מאושרת – תיק המידע יידחה.

הזמנת דף מידע תכנוני

בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה, קבלת מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

 

 אני מאשר שקראתי והבנתי


עמוד התשלום אינו פעיל בדפדפן אינטרנט אקספלורר