יידוע לציבור

אתמ"מאזור תעסוקה מטרופוליני משני – נת/1000

הצגת תוכנית

סיכום מפגש להיכרות עם תוכנית לפיתוח רחוב טוס לנטוס