אישור תחילת עבודות

הנחיות להליך קבלת אישור תחילת עבודות והספקת חשמל ומים

בקשה לאישור תחילת עבודות והספקת חשמל ומים

הצהרת מודד – נלווית למפת סימון מתווה יסודות

טופס לחישוב הצהרה על כמות פסולת הבניין ועודפי עפר

רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין תעשיה (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין מסחר - תעשייה (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין מסחרי (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין מגורים (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין מעורב מגורים ומסחרי (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין מעורב משרדים ומסחרי (חתימת יו"ר אלי דלל)
רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בניין ללא רווח (חתימת יו"ר אלי דלל)

הצהרת עורך בקשה – נלווית לתכנית לתקנה 27

התחייבות חברת הגז לאי פגיעה בתשתיות

הנחיות להכנת תכנית התארגנות

 

הצהרות

אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין

הצהרת אחראי לביצוע שלד

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה

הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע

הצהרת קבלן רשום

 

כללי

אישור תחילת עבודות תקנה 77ג

אישור תחילת עבודות

בקשה לאישור תחילת עבודות וחיבור זמני לתשתיות

בקשה לאישור תחילת עבודות

הצהרה על אומדן נפחי חפירה צפויים באתר

חברת הגז

תקנה 27

 

מינויים

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה

הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע

הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה