קליטת בקשה להיתר

מחיצה בבנייה

נוהל קליטה חדש

מייל לפתיחת בקשה להיתר בהליך של רישוי רגיל/מקוצר (בלבד, ללא הקלות ושימושים חורגים) יש לצרף את תיק המידע pikadon.mrp@netanya.muni.il

תצהיר 1 - הגשת בקשה לצורך קבלת פיקדון

תצהיר 2 - הגשת בקשה לצורך בקרה מרחבית

הצהרת מהנדס להתקנת מכלי וצוברי גז תת קרקעיים